Feedback Đặng Thị Hạnh

Tôi đã nhận được bài báo cáo tốt nghiệp của mình trước thời hạn đã trao đổi với Viết luận văn thạc sĩ số 1, tôi rất hài lòng với bài báo cáo đó, rất chi tiết và chuyên nghiệp.